De GESCHIEDENIS van GORTERSHOF
Gelegen tussen Ezelspad (Willem Dreeslaan) en Hoedenpad (Tuinstraat)

HIER IS HET BEGONNEN ca
1722
  Gorterspad is een pad te Zaandijk, westelijk vanaf de Lagedijk. Het Gorterspad ontstond in de tweede helft van de 17e eeuw. De naamsoorsprong is niet bekend. Mogelijk woonden er personen met de familienaam Gorter aan het pad, mogelijk was er een gorterij (grutterij) aan gevestigd. De naam komt overeen met die van de �Gortershoek�. Het Gorterspad was een woonpad; het eerst bekende padreglement stamt uit 1722. Met de bouw van het complex bejaardenwoningen Gortershof verdween het grootste deel van het pad.
De foto toont een kruidenierswinkeltje dat nog lang aanwezig was. Ca 1910. De kinderen op de voorste rij zijn Marie Jager, Nelie Nek, Sini Louw, Aagje Plooyer, Mien Carbaat (Fris?), jongetje Binsbergen, Andries Nek, Jo Nek, Freek en Jan Engel. 2e rij v.l.n.r. mevr. de Jager, G.de Jager, Siem Ero, Tinus Rem (?), Cor Dik, Jo Oeldrich (?), Ap Engel, Evert Binsbergen en Jacob Dik. 3e rij Neeltje Ero, Trien Louw, mevr. Nek, Sini Hartog. In winkeldeur mevr. Steijn-peetoom, de hrEngel Steijn, bij transportfiets, daar achter naast mevr Steijn-Peetoom de moeder van de hr Steijn

Van Ezelspad naar Willem Dreeslaan

Ca
1890
Zaandijk. Ezelspad. Tegenwoordig Willem Dreeslaan. De naam Ezelspad heeft niets te maken met ezels, maar de naam is ontleend aan oliemolen De Ezel, die gesloopt is omstreeks 1890. Restanten waren de timmerschuur van de heer B. Finke en het huis waar boer IJff heeft gewoond.
Image result for willem dreeslaan zaandijk


Oliemolen De Ezel gezien vanuit het zuiden, aquarel Jan Kruijver col. VZM

Een molen waar een heel pad en diverse stukken land naar zijn vernoemd: die eer kwam �De Ezel�, eertijds volmolen later oliemolen, te Zaandijk toe.

Oorspronkelijk gebouwd om wollen stoffen te verdichten het zogenaamde �vollen�.

Een proces waarbij de molen met stampers in kommen reuzel, menselijke urine en vollersaarde (bentoniet) in de wollen stof verwerkte. Gezien de geurige ingredi�nten werden deze molens ver buiten de bebouwde kom gebouwd.

Zijn standplaats was dan ook op de hoek van de Nieuwe Vaart aan het einde van het Ezelspad, een pad haaks op de Lagedijk.

Ezelspad

Pad te Zaandijk. Ter hoogte van het huidige bejaardencomplex Gortershof. Het pad werd genoemd naar de daar in 1652 gebouwde oliemolen De Ezel. Het Ezelspad lag in een arbeidersbuurt. De huizen op het pad werden onregelmatig door elkaar gebouwd (er was geen padreglement ), waardoor kleine hofjes ontstonden. Ter onderscheiding werden de namen Eerste- en Tweede- (of Verkeerde) Ezelspad gebruikt.

Een boenwal op het Ezelspad te Zaandijk, de plee staat er naast

Boenwal

Houten planken vloer (beun) of steiger aan de kant van het water, ook boenstoep of walstoep genoemd. Vrijwel ieder huis in de Zaanstreek had een boenwal, waar emmers en vaten werden geboend, en de was en de afwas werden gedaan. Dit was bijzonder onhygi�nisch; dikwijls stond onmiddellijk naast de boenwal het pleetje. Vanaf het midden van de 19e eeuw kreeg men oog voor deze ongezonde situatie. Artsen beijverden zich om de Zaanstreek zo snel mogelijk aangesloten te krijgen op de waterleiding. Het (duin)leidingwater zou dan voor consumptie zijn, de afwas moest worden gedaan in de regenton (tot dan toe kwam daar het drinkwater uit) terwijl de was vooralsnog in de sloot vanaf de boenwal moest worden gedaan. Dat daaraan ook andere risico's waren verbonden bleek in 1889, toen de Koogse dienstbode Trijntje Nieuwstad van een boenwalletje afviel en verdronk. Na de aanleg van de waterleiding en het gaandeweg beschikbaar komen van meer leidingwater werden de boenwallen steeds minder gebruikt. Aangezien ook steeds meer sloten werden gedempt verdwenen de boenwallen volledig uit het straatbeeld.

 

Rond 1800 stonden er 18 huizen bewoond door 26 gezinnen. Het pad had vergeleken met andere paden een zeer onregelmatige opbouw hetgeen resulteerde in een aantal zijpaden met de namen 1e Ezelspad en 2e Ezelspad of ook wel genoemd het verkeerde Ezelspad.

Voor brandbestrijding op het pad waren verplicht aanwezig: 6 emmers en 16 gieters. Naast de brandbestrijding waren er ook burendiensten zoals hulp bij kraamzorg of een sterfgeval. Vaak was de baby al door de buren gehaald voordat de �poppiesroeister� (kraamvrouw) het pad op kwam. Bij overlijden zorgden de buren voor het wassen, uitstrekken en opbaren van de overledene. Zij waren het ook die de kist samen wegdroegen. Het pad vormde zo een hechte gemeenschap bij rouw maar ook bij vreugde!


Zaandijk, groepsfoto bewoners van het Ezelspad. Iedereen liep uit voor de fotograaf, en hij probeerde zoveel mogelijk bewoners erop te krijgen: goed voor de verkoop. Rond 1914 poseerden voor de camera de fam. Engel, Keizer, v/d Meer, Zwart, Ulrich, Kelder, van Zane, de Vries, de Jong, Kwadijk, Couwenhoven, Heitlager, van Heiningen, Stoffel, Schaar, Baas en Krijt


 

Ca 1920
Interessant artikel over de Zaandijker kerk en omgeving:

https://zaanij.nl/wp-content/uploads/2016/07/Kwaliteitskader-Zaandijkerkerk.pdf


(volgens mij staat gebouw A op de plek van de huisjes rechts...)
 Meer Zaandijkerkerk info


ca 1910

2019

  Gorterspad vanaf de Lagedijk
ws rond
1900
 

Gorterspad
1924/1925

alle sloten zijn gedempt
 
 

  Foto links Gorterspad ws 1930/1940 


 
Foto boven Gorterspad ws 1950/1960.
Ter hoogte van de autoos staat nu gebouw B


Nederlands Hervormde kerk in de kerkbuurt.

Toen in Zaandijk in 1642 een nieuwe stenen kerkwas gebouwd, daarv��r kerkte men in een houten kerkaan de Domineestuin, beriep men in 1654 een eigen predikant. In 1707 werd de kerkvergroot, in 1878 ging hij door brand verloren, waarna het huidige gebouw werd neergezet.

De Zaandijkerkerk is zo'n beetje de meest besproken kerk in de Zaanstreek en het mag misschien wel een wonder heten dat er na tientallen jaren geharrewar weer rust is gekomen rond het hervormde Godshuis. Gepreekt wordt er niet meer op de vertrouwde plek waar velen deelnamen aan de zondagse eredienst, geleefd w�l. In 2012 verwierf de kerk definitief de monumentenstatus. Het pand dat vrijwel op instorten stond onderging een totale renovatie en werd opgeleverd als woonlocatie. Huurder van de woningen in het gebouw is De Heeren van Zorg, specialist in woonbegeleiding voor volwassenen met autisme.

 Datering voorstelling 1955   De opname is gemaakt vanaf de Willem Dreeslaan.

 

Datering voorstelling 1930
De opname is gemaakt vanaf de Willem Dreeslaan


Ca 1956 - 1965


Eindjaar 1965
Zaandijk Willem Dreeslaan Weeshuis aan het Weeshuispad, dat inmiddels is gesloopt, verbrand ca. 1965, daarnaast kleuterschool Dirk Kleiman, later kantoor van woningbouwvereniging en bloedbank. De kleuterschool is genoemd naar de in het najaar 1943 door verraad omgekomen verzetsstrijder Dirk Kleiman.   Eindjaar 1956

DE BOUW VAN GORTERSHOF EN DE BOED 1965

Bouwen van het woonzorgcomplex Gortershof en het activiteitencentrum �De Boed�. Op de achtergrond de Nederlands Hervormde kerk. Datering 1965


Foto links:
De flat centraal staat aan de Tuinstraat, dat waren toen nog bejaardenwoningen (nu Klein Gortershof). Links nieuwbouw
flats Gortershof
Foto rechts: eerste paal de Boed 


DE OPENING VAN GORTERSHOF EN DE BOED
1973

De TAFEL van DREES

Een artikeltje uit �De Weekmedia� van 4 april 1986 werpt licht op het ontstaan van De Boed. De Boed werd geopend op woensdag 23 mei 1973 door oud minister-president dr Willem Drees, naamgever van de Willem Dreeslaan waaraan De Boed ligt. De Willem Dreeslaan heette vroeger het Ezelspad , een smal straatje. Begin jaren zeventig kwamen de bejaardenflats en De Boed als servicepunt voor oude mensen uit de buurt.


Op de foto gaat de 87-jarige staatsman zitten aan een tafel.
Die tafel van Drees is nu in het bezit van de BcG en heeft een ereplaatsje gekregen in de Hofsalon (voormalige
kapsalon).
In april 1986 vertelde de Zaandijkse mevrouw Pauw in het artikeltje dat De Boed betekent �schuur achter de huizen�, een naam die destijds werd bedacht door mevrouw Woudt. In de Boed kon de buurt bridgen, koersballen, sjoelen en problemen aankaarten. Van de opbrengst van een loterij werden hobbyclubs opgezet en mevrouw Pauw werd vrijwilligster in De Boed .

De Boed is tegenwoordig in bezit van ZVH en wordt gehuurd door Leviaan voor de verzorging en dagbesteding van cli�nten. De Boed wil ook nu een rol spelen als ontmoetingsplaats voor alle bewoners van het Gortershof en van de buurt.
 
 

  23 mei 1973
(panels waren blauw)
   
Foto links:
Vlag hijsen bij de opening van Gortershof  
Fotoos rechts:
Dingenmarkt op het plein van Gortershof 

 

Bewoonster op Gortershof rond 1973  Receptie de Boed 1973 (?)
   

1987/1988

Etuitje uitgegeven ter gelegenheid van het
15 jarig bestaan van de Bewonersvereniging
Gortershof

(weet iemand wanneer het Bewoners "commissie" is geworden?)

Van ZVH ontvingen we een
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
in ieder geval van voor 
1996

 Verzorgingshuis/bejaardenhuis Gortershof met dienstencentrum de Boed, hier ingang Tuinstraat. De Boed is een dienstencentrum bij de in 1972 gebouwde Gortershof te Zaandijk, een complex van 152 bejaardenwoningen waarbij de Boed als recreatiezaal dient. De naam is ontleend aan de Zaanse volkstaal: een kleine schuur bij een boerderij of achter het huis werd vroeger een "boed" genoemd.

Datering voorstelling 17 mei 2000

meer over de  TUINSTRAAT

ZVH heeft het complex Gortershof op 1 juni 2003 overgenomen van Vitalis.

 

Willem Dreeslaan.
Links gebouw Sanquin van de Bloedbank, voorheen Kleuterschool Dirk Kleiman. Gezicht op de Lagedijk.

Datering voorstelling  januari 2005


Datering voorstelling maart 2019

Datering voorstelling februari 2023
   

 

De Boed 2018

Meer info over de Boed

 

Veldje tegenover de Boed:

Zo was het 2014 Zo is het 2019 Zo is het geworden 2022
bloedbank woningen 1
     
 
Pielkenrood Vaten, sluit na 124 jaar zijn deuren op
1 oktober 2019

DE VOORZITTERSHAMER

Bij het aantreden van de nieuwe bewonerscommissie op 2 oktober 2018 werd ons een prachtig kistje met daarin een indrukwekkende hamer overhandigd. Deze voorzittershamer gaat vergezeld van een brief, gedateerd 4 maart 1976, van de secretaris van de bewonersvereniging, de heer Mudde, aan de heer Thomas die op de Tuinkade woonde.

Uit de brief blijkt dat de heer Thomas de houten hamer heeft gemaakt (gedraaid). De hamer is voor het eerst gebruikt op de algemene ledenvergadering van 18 februari 1976. Het bestuur is in zijn nopjes met de hamer en biedt de heer Thomas een presentje aan als dank. De hamer is inmiddels 44 jaar in gebruik en zal een functie hebben bij het openen en sluiten van de vergadering en het handhaven van de orde zolang er op het Gortershof bewonerscommissies zijn.
Gortershof 2019


 Gortershof 2022

 


Heeft u nog fotoos of ander materiaal waarmee we
de Geschiedenis van Gortershof kunnen aanvullen?
Laat het ons weten via info@gortershof.nl


Met dank aan :
Gemeente archief Zaanstad
Rodi.nl
deorkaan.nl
europeana.eu
Beeldbank de Zaansche Molen
Zaanse Industrieel Erfgoed


Indien ik een plaatje heb gebruikt zonder uw toestemming te vragen, hoor ik dat graag van u via info@gortershof.nl